Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

RI - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. inwestycje@powiatbrzeski.pl
Do zadań Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji należy w szczególności:
 
1) prowadzenie spraw dotyczących rozwoju oraz promocji Powiatu;
2) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań Powiatu;
3) opracowywanie projektów wieloletnich planów i programów inwestycyjnych Powiatu;
4) prowadzenie i koordynowanie realizacji inwestycji powiatowych;
5) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych;
6) prowadzenie spraw z zakresu kultury, turystyki i sportu;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w:
a) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z późn. zm.),
b) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
c) ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203,
z późn. zm.),
d) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
e) ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.)

Informacja ogólna   I    Pracownicy   I   Sprawy do załatwienia   I   Zadania
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image