Serwisy tematyczne

AB - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Architektury i Budownictwa
ul. Głowackiego 51, 
32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl
Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z :

1) realizacją obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, określonych dla Starosty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w tym między innymi:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie ustalonym ww. ustawą,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ww. ustawą,
c) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
2) realizacją należących do właściwości Powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w tym:
a) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
b) przygotowywanie odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu Powiatu, a także projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanych przez burmistrzów lub wójtów gmin Powiatu;
3) przygotowywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych i decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.);
4) prowadzenie statystyki ruchu budowlanego na terenie Powiatu.


Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image